Algemene voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is NodeMapp BV gevestigd in Corbeillestraat 2, 2235 Hulshout (België) (hierna NodeMapp genoemd) met ondernemingsnummer BE0834906219. Klanten kunnen ons bereiken via het e-mailadres info@fietswandelkaarten.be.

 

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de Fietswandelkaarten.be webshop. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, neem je best contact op via het e-mailadres info@fietswandelkaarten.be.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds NodeMapp en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de Fietswandelkaarten.be webshop (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de Fietswandelkaarten.be webshop bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 

3. Wijziging voorwaarden

NodeMapp kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

4. Aanbod

Het assortiment van NodeMapp omvat alle fiets- en wandelproducten beschikbaar in de webshop in welke vorm ook (kaart, cadeauverpakking, cadeaubon, abonnement,..). Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

 

5. Beperking van aansprakelijkheid

NodeMapp levert grote inspanningen opdat de via de Fietswandelkaarten.be webshop ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. NodeMapp kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van NodeMapp niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Fietswandelkaarten.be webshop ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@fietswandelkaarten.be. De inhoud van de Fietswandelkaarten.be webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

NodeMapp geeft geen garanties voor de goede werking van de Fietswandelkaarten.be webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Fietswandelkaarten.be webshop.

De Fietswandelkaarten.be webshop kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. NodeMapp verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

NodeMapp behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door NodeMapp pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door NodeMapp geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal NodeMapp de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. NodeMapp zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. NodeMapp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

 

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de Fietswandelkaarten.be webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan NodeMapp artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de Fietswandelkaarten.be webshop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

 

8. Levering en verzendkost

Wij bieden verzending via Bpost (Non Prior) aan (binnen België en naar Nederland). De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van het pakket en/of de totale kost van de bestelling. De exacte verzendkosten worden berekend en weergegeven bij het afrekenen. Voor een verzending binnen België, waarvan de de totale waarde van de bestelling minstens 60 euro bedraagt, worden geen verzendkosten aangerekend.

Alle bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen na de besteldatum verwerkt. Mocht er vertraging optreden bij de verwerking van je bestelling, dan zullen we contact met je opnemen. Wanneer we je bestelling verwerkt hebben bedraagt de leveringstermijn door Bpost 3 tot 4 werkdagen.

 

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door een melding te maken via het e-mailadres info@fietswandelkaarten.be, waarna hij zijn artikel kan terugsturen naar NodeMapp, Corbeillestraat 2, 2235 Hulshout.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal NodeMapp de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dergelijke waardeverminderingen kunnen aan de gebruiker worden aangerekend op het ogenblik van terugbetaling van de artikelen.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan NodeMapp te melden. Klachten zullen door NodeMapp in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door NodeMapp worden aanvaard: info@fietswandelkaarten.be. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van NodeMapp steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen. In geval van herroeping worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

 

10. Bewijs

De gebruiker en NodeMapp aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van fietswandelkaarten.be door partijen worden aanvaard als bewijs.

 

11. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via de aangeboden elektronische betaalmethoden (Bancontact, Creditcard, iDeal,...).

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van de Fietswandelkaarten.be webshop, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NodeMapp of rechthoudende derden.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Fietswandelkaarten.be webshop zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Leuven.